OFFICIAL REMARKS BY HON. BOB LOUGHMAN WEIBUR(PM) PRIME MINISTER

26 Novemba 2021

“Praem Minista Adress Apdeit blong Ministri blong Helt long wan rikava COVID-19 keis

Presiden blong Ripablik blong Vanuatu
Hon. Spika blong Palemen
Hon. Deputi Praem Minista
Hon. Lida blong Oposisen
Hon. Deputi Lida blong Oposisen
Ol Memba blong Palemen
Presiden blong Malvatumauri Kaonsel blong ol Jif
Jeaman blong Vanuatu Kristian Kaonsel
Ol Divelopmen Patna mo ol stekholda
Ol komuniti lida
Ol sitisen mo ol residen blong kaontri ia

Gud morning long yumi evriwan.

Mi wantem tekem oppotuniti ia blong apdeitem pablik long tufala we i aot long Niu Caledonia i kam long Vanuatu long 22 Oktoba 2021 we Ministri blong Helt i konfem se tufala i kat aktif COVID-19 Delta variant infeksen. Medikol asesmen hemi konfem se wan long tufala hemi nomo gat sik ia COVID-19 mo hemi no gat risk blong save pasem COVID-19 i ko long narafala man from se hemi no mo gat COVID-19 vaeras long bodi blong hem. Peson ia yumi nao klasifaem hem olsem hemi rikava long sik COVID-19 mo taswe hemi stap disjaj long aesolesen wod long Vila Central Hospital blong sefli joinem famili mo komuniti blong hem.

Wok blong muvum aot wan patient ia long aesolesen wod hemi bin delei blong alaoem medikol tim blong kondaktem moa investikesen blong konfemem COVID-19 infeksen stetas blong hem. Mekem se oli mas holem tufala long samfala dei bakeken insaed long aesolesen wod kasem taem we medikol tim hemi talem se wan long tufala i fuli rikava mo kasem helt kliarens. Naoia, wan long tufala i konsida olsem wan rikava keis from hem i nomo kat vaeres long bodi blong hem. Hemi no kosem risk blong COVID-19 infeksen long eni narafala man.

Nara wan we i stap yet long aesolesen hemi rikwaerem adisonal medikol asesmen blong konfemem se hemi rikava mo blong mekem sua se hemi no kosem risk long eni narafala wan bifo hemi save kamaot long aesolesen wod.

Yumi save konsidarem se tufala keis blong COVID-19 delta variant yumi bin saksesfuli kontenem mo manejem insaed long kwarantin mo aesolesen. I no gat klos kontak wetem eniwan truaot long longfala proses blong araevol, kwarantin mo aesolesen. Kwarantin hemi seperetem pipol we oli no sik be oli save expos long COVID-19 vaeres long ol narafala wan. Aesolesen hemi seperetem pipol we oli sik long COVID-19 aot long olgeta we oli no sik. Adisonal dei blong kwarantin o aesolesen hemi no nid blong COVID-19 Delta variant. I gat regula COVID-19 testing blong olgeta helt staf we oli involv long manejmen mo kea blong ol pipol we oli stap long aesolesen wod mo test blong olgeta hemi stap nekatif long COVID-19.

Yumi kat konfidens long ol proses mo protokol mo kapasiti blong ol staf we oli sapotem kawarantin mo aesolesen. Oli bin kontiniu blong mekem sua se ol komiuniti i seif oltaem long COVID-19. Kasem naoia i no kat COVID-19 keis insaed long komuniti mo i nokat evidens o pruf blong komuniti transmisen.

Efate mo ol ofsho aelan oli stap yet long Alet Level 1 (Midium risk) from wan keis hemi stap yet long aesolesen. Evri nara aelan long Vanuatu oli stap long Alet Level 0 (Lo risk).

Evriwan i enkarej blong kasem stret infomesen long ofisol sos nomo mo no spredem ol kiaman infomesen. Plis ko long websaet blong Ministri blong Helt www.covid19.gov.vu o Helt Promosen Vanuatu Feisbuk peij o kolem 119 blong kasem stret infomesen.

God i kontiniu blong blesem mo protektem Vanuatu!